Lubāna lepojas ar Aiviekstes svētkiem, kuri notiek katru otro gadu jūlija sākumā. Aprīļa sākumā, lai godinātu dzejnieces Broņislavas Martuževas piemiņu, tiek rīkots pasākums literatūras cienītājiem un dzejas dienas Lubānā tiek svinētas 26. augustā Broņislavās. Novembra sākumā tiek organizēts tautisko deju festivāls „6 x6”, kas pulcē kopā deju kolektīvus ar dejām īpaši mazām skatuvēm.

Lubānas kultūras namā darbojas deviņi amatiermākslas kolektīvi: folkloras kopa „Lubāna”, amatierteātris „Priekšspēle", sieviešu senioru koris „Noskaņa”, jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni”,  jauniešu deju kolektīvs „Žuburi" B un C grupas, tautas deju ansamblis „Lubāna”, kapela „Meldiņš” un Latvijas senioru deju kopa „Varavīksne”.


Senioru sieviešu koris "Noskaņa"

Kolektīva vadītāja Silvija Bērziņa (t. +371 28386705)

  

Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst. 18.00, pēc vajadzības arī citās dienās Lubānas pilsētas klubā

Koris Lubānā ir ar 140 gadu ilgu vēsturi. Gadu gaitā tas ir mainījies no jauktā uz sieviešu, no 20 līdz pat 60 dziedātājiem.

Kopš 2004. gada koris darbojas kā senioru sieviešu koris. Korī dzied 25 dziedātājas diriģentes Silvijas Bērziņas vadībā. Kopš 2006.gada korim ir savs vārds "Noskaņa".

Ar savu dziesmu koris priecē gan pensionārus, gan cilvēkus viņu nozīmīgos dzīves brīžos. Savas pastāvēšanas laikā koris aktīvi piedalījies visos "Aiviekstes svētkos", kā arī kuplinājis Lubānas kultūras nama rīkotos pasākumus.

“Noskaņa” ir neiztrūkstoša sastāvdaļa republikas mēroga rīkotajos koru pasākumos - Saldus koru svētki, senioru koru svētki Koknesē, Madonas rajona tautas mākslas svētki, senioru koru garīgās mūzikas svētki Alūksnē, senioru koru svētki Salacgrīvā, senioru koru svētki Elejā, senioru koru svētki Secē, Tukumā, Turaidā.

Koris var lepoties ar labiem rezultātiem koru skatēs, tāpēc ar vislielāko darba sparu un sajūsmu tiek gaidīti lielie Dziesmu un Deju svētki.

"Katrs, kam sava dziesma var sevi nākotnē iedziedāt, tikai ar dziesmu caur dzīvi", teic kora "Noskaņa" sievas. "Dziesma mums palīdz dzīvot, kaut tā būtu mūžīgi!"


Tautas deju ansamblis "Lubāna"

Kolektīva vadītāja Laila Ozoliņa (t. + 371 29477942)

Ansambļa mājas lapa atrodama ŠEIT.

 

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 20.00. 

Tautas deju ansamblis "LUBĀNA" jau trīsdesmito godam nes savas pilsētas un lielākā Latvijas ezera vārdu gan Latvijā, gan pasaulē. Kolektīva vīri ir kā ozoli Aiviekstes krastos, bet sievām vaigi zied kā dzērvenes apkārtnes purvos. Kolektīvā kopā ir 35 mazas un lielas dejojošas atvases. Lubānas dejotājas var lepoties ar pašu rokām austiem un šūtiem Vidzemes brunčiem daždažādās krāsās.

Tautas deju ansambļa "Lubāna" vadītāja kopš 2002. gada ir Laila Ozoliņa. Kolektīvs regulāri piedalās deju kolektīvu skatēs, Dziesmu un deju svētkos, dažādos valsts nozīmes, reģiona un novada pasākumos.

TDA "Lubāna" ir piedalījies starptautiskos festivālos Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Moldovā, Čehijā, Lielbritānijā (2009.), Austrijā (2010., 2015), Bulgārijā (2012.)


Jauniešu deju kolektīvs "Žuburi"

Kolektīva vadītāja Laila Ozoliņa (t. +371 29477942)

Kolektīva mājas lapa atrodama ŠEIT.

Mēģinājumi notiek piektdienās, sestdienās vai svētdienās kluba lielajā zālē. (Par laiku vienojoties)

Esam vairāk kā 30 dzīvespriecīgi, pozitīvi domājoši Lubānas pilsētas jaunieši, kuri, gan mācoties Lubānas vidusskolā, gan studējot pa visu Latviju, mērojam vairāk kā 200 kilometrus uz mājām, lai dejotu, mūsuprāt, vislabākajā pulciņā Lubānas līdzenumā - jauniešu deju kolektīvā ŽUBURI.

Jauniešu deju kolektīvā kopš 2005. gada dejo 35 jaunieši vecumā no 15 - 24 gadiem. Kolektīvs piedalās visos Lubānas pilsētas kultūras nama organizētajos koncertos, reģiona un valsts mēroga jauniešu deju kolektīvu pasākumos. JDK "Žuburi" ar panākumiem ir piedalījušies starptautiskos tautas deju festivālos Beļģijā (2011.) un Francijā (2012.).

Deju kolektīva repertuārā ir obligātās dejas, citas latviešu tautas dejas un latviešu tautas deju klasika. Dejotāji piedalās dažādu horeogrāfisko uzvedumu veidošanā, ir atvērti, dzīvespriecīgi, radoši un draudzīgi.


Lauku kapela "Meldiņš"

Kolektīva vadītājs Andris Dzenis (t. +371 26441328)

Mēģinājumi notiek ceturtdienās un pēc vajadzības arī citās dienās.

2003.gadā Andris Dzenis pulcēja ap sevi latviešu tautas mūziku mīlošus cilvēkus un tā tas sākās.

Kapelas repertuārā ir daudz dažādu jautru un lirisku dziesmu, kuras dziedot dalībnieki rod prieku paši sev un priecē citus. Spēlē balles. Piedalās vispārējo Dziesmu un Deju svētkos, jau trešo gadu  kapela priecē lubāniešus Mātes dienai veltītā akcijā Aiviekstes upē “Šūpojies mana dziesma Aiviekstiņas vilnīšos”.

Lai piemeklētu mūziku katram dzīves gadījumam, mainās arī instrumenti. Kapelā ir 6 muzikanti.
“Meldiņā” dzirdami mūzikas instrumenti – akordeons, cītara, bungas, vijole, flauta, basģitāra un, protams, visiem pieejamais instruments – balss.


Senioru deju kopa "Varavīksne"

Kolektīva vadītāja Lienīte Ozolniece (t. + 371 26450385)

 

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00 Lubānas vidusskolas telpās.

Senioru deju kopa "Varavīksne" darbojas no 2004. gada 15. novembra. Tajā aktīvi darbojas 10 dalībnieces vecumā no 50 līdz 79 gadiem. Kolektīvs aktīvi piedalās Lubānas pilsētas kultūras nama organizētajos pasākumos un senioru deju kopu festivālos dažādās Latvijas vietās.


Amatierteātris "Priekšspēle"

Kolektīva vadītāja Ilze Kraukle (t. + 371 26374962)

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19.00 pilsētas kluba lielajā zālē.

Teātra pirmsākumi Lubānā aizsākušies jau kopš divdesmitā gadsimta 20. gadiem. Pašreizējā režisore Ilze Kraukle kolektīvu vada kopš 1996.gada 1.jūlija. Kolektīvā darbojas ap 20 aktieru, katru gadu iestudējot vienu lugu, skečus, dzejas kompozīcijas, aktīvi iesaistoties Lubānas KN rīkotajos pasākumos.

Pašlaik skatītājiem amatierteātris piedāvā Vils Evanss & Valentains  "Kaudzēm naudas" un no 2021. gada pavasara līdz 2021. gada rudenim aicināsim uz izrādi pastaigu /No Ceikstes līdz Aiviekstei/. Interesentiem, kuri no jauna vēlas pievienoties kolektīvam, lūgums sazināties ar režisori Ilzi Kraukli - t. 26374962


Jauktais vokālais ansamblis "Naktsputni"

Kolektīva vadītāja Rudīte Kolāte (t. + 371 26633770)Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās Lubānas kultūras nama ofisa telpā. Pirms pasākumiem pēc vajadzības citās dienās.

Kolektīvs darbojas kopš 1992. gada 12. jūnija - sākumā kā Lubānas ev. lut. draudzes baznīcas ansamblis, vēlāk kā Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis.
      No 2000. gada ansamblim ir nosaukums "Naktsputni". Pa šiem gadiem iestudētas dažādas koncertprogrammas. Repertuāru dziedātāji cenšas pēc iespējas dažādot, tāpēc dzied visu no garīgā repertuāra līdz džezam, no Jāņiem līdz Ziemassvētkiem.
Kolektīvā dzied 14 dziedātāji.
     Ansamblis "Naktsputni" veic aktīvu koncertdarbību, piedalās Lubānas kultūras nama rīkotajos pasākumos. Var teikt, ka Madonas rajonā nav tādas apdzīvotas vietas, kur kolektīvs nebūtu uzstājies. Ansamblis ar savām dziesmām ir priecējis gan tuvu un tālu novadu iedzīvotājus, kā arī koncertējis Dānijā un Vācijā.
    Dziesma ansambļa dalībniekus kopā noturējusi jau 27 gadus, dalībnieku bērni ir izauguši ar ansambli un tāpēc paši dziedātāji darbošanos ansamblī uzskata par dzīvesveidu un vietu, kur smelties pozitīvas emocijas.

Pašreiz kolektīva repertuārā ir divas programmas:

  • Teatralizēta koncertprogramma “Gads ir balts no abiem galiem, bet pa vidu zaļš”
  • Koncertprogramma “Dziesma kā rasa sudrabot sāk” 

Folkloras kopa "Lubāna"

Kolektīva vadītāja Līga Grāvere (t. +371 26196119)

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst. 17.00, pirms pasākumiem - pēc vajadzības citās dienās Oskara Kalpaka ielā 4.

Mūsu mājas ir Lubāna - pie robežupes Aiviekstes starp Latgali un Vidzemi.
Tieši tāpēc mūsu repertuārā ir daudz dziesmu latgaliešu izloksnē.

Folkloras kopas repertuārā ir Vidzemes un Latgales autentiskās kāzu dziesmas, kā arī trīsdesmito līdz     sešdesmito gadu ziņģes, Lubānas un Bērzpils teicēju dziesmas.

Kolektīvs piedalījies visos festivālos "Baltica", kas notikuši Latvijā, kā arī mērojis ceļu uz Igauniju un Lietuvu. Aktīvi darbojas pašu mājās, piedalās rajona un republikas rīkotajos pasākumos, kā arī sadarbojas ar citām folkloras kopām Madonas, Rēzeknes, Balvu un Jēkabpils rajonos. Folkloras kopa ir kuplinājusi daudzas laulību reģistrācijas, tā padarot tās latviskākas.

Mūsu dziesmās skan mūsu teicēju: Broņislavas Martuževas, Marciannas Dārznieces, Annas Gruzītes un Broņislavas Stērninieces, Martas Šmidtes, Eleonoras Volkovas un Valentīnas Baranovskas balsis - latviskais sīkstums un spēks. 

 

Adrese: Oskara Kalpaka iela 4-2, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Vadītāja: Velga Puzule

Reģ.Nr. 40900015198

Tālrunis: 6 48 94016, 26594314

E-pasts: kulturasnams@lubana.lv

Mājas lapa: www.lubana.lv